Foto: Wilhelm Bockweg                       

 

121240